top of page

Algemene voorwaarden

Definities:

 

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

- Dag: kalenderdag.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt.

 

Identiteit van de ondernemer:

 

- Naam Fashion

- E-mailadres: ikmaaknaam.art@gmail.com

 

Toepasselijkheid:

 

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Aanbod:

 

-Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

- Elk aanbod bevat informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn.

Dit betreft: - de prijs inclusief belastingen

- de eventuele kosten van levering

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

- de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst

 

Overeenkomst:

 

- De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

- de overeenkomst kan ontbonden worden indien het artikel niet meer voorradig is en er een leveringstermijn is van meer dan 30 dagen.

 

Herroepingsrecht:

 

- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer worden geretourneerd, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

 

Kosten in geval van herroeping:

 

- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor de consument.

- Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht:

 

- is slechts mogelijk voor producten, die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de consument.

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Prijs:

 

- de in het aanbod van de producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Conformiteit en garantie:

 

- de consument staat er voor in, dat de producten voldoen aan de overeenkomst, die in de specificaties staan vermeld.

- de garantie geldt niet voor onzorgvuldig gebruik en het niet voldoen aan de wasvoorschriften.

 

Levering en uitvoering:

 

- als plaats van levering geldt het adres, dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

- de ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet leverbaar is, ontvangt de consument hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat de consument de bestelling geplaatst geeft, bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

- in geval van ontbinding conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag, dat de consument betaald heeft, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

- indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de consument binnen 30 dagen de betaling teruggestort krijgen.

- Het risico van beschadiging of vermissing van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument op het door de consument opgegeven adres.

 

Klachtenregeling:

 

- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

- de klacht zal binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

bottom of page